จักรวรรดิโรมันเสื่อมลงเพราะอะไร

Roman-Empire

การเสื่อมของจักรวรรดิโรมัน เริ่มต้นปรากฏให้เห็นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 180 โดยจักรวรรดิโรมัน ซึ่งเคยรุ่งเรืองเป็นมหาอำนาจในอดีต กลับค่อยๆ เสื่อมอำนาจลง อันเนื่องมาจากสาเหตุใหญ่ๆ ได้แก่ ไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการ ปกครองจักรวรรดิ ซึ่งมีอาณาเขตกว้างใหญ่มหาศาลมากๆ ได้ ส่งผลให้บางช่วงจำเป็นต้องมีการแต่งตั้งจักรพรรดิร่วม เพื่อแบ่งแยกออกไปปกครองจักรวรรดิในอาณาเขตต่างๆ ในปี ค.ศ. 324 อันเป็นยุคของ จักรพรรติ Constantine ท่านได้ปกครองจักรวรรดิ Roman และได้เกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ 2 เหตุการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อจักรวรรดิที่เคยรุ่งเรือง ได้แก่…

เหตุการณ์ที่ 1 ของการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน

ได้มีการย้ายศูนย์กลางการปกครองจากเดิม คือ กรุง Rome ไปยังกรุง Constantinople และเรียกว่าจักรวรรดิByzantine ในปี ค.ศ. 330 ส่งผลให้จักรวรรดิ Roman ที่เคยเป็น 1 เดียว ต้องถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ จักรวรรดิ Roman ตะวันตก ซึ่งยังคงมีศูนย์กลางอยู่ ณ กรุง Rome ตามแบบเดิม และจักรวรรดิ Byzantine หรือจักรวรรดิ Roman ตะวันออก มีศูนย์กลางตั้งอยู่ ณ กรุง Constantinople ซึ่งปัจจุบัน คือ นคร Istanbul ประเทศตุรกี ส่งผลให้จักรวรรดิโรมันที่เคยเป็นปึกแผ่นเรืองรองค่อยๆ เสื่อมอำนาจลง จนกระทั่งถูกรุกรานในที่สุด

เหตุการณ์ที่ 2 ของการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน

จักรพรรดิ Constantine เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ ส่งผลทำให้คริสต์ศาสนาได้เข้าสู่เขตจักรวรรดิ Roman จนกระทั่งได้รับความนิยม กลายเป็นศาสนาหลักของดินแดนตะวันตกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5 จักรวรรดิ Roman ทั้ง 2 ฝ่าย ได้รับการแบ่งแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด ส่งผลให้จักรวรรดิ Roman ทางฝั่งตะวันตกค่อยๆ อ่อนแอลงตามลำดับ เนื่องจากโดนรุกรานทำลาย โดยฝีมือของอารยชนที่มีความสำคัญ 2 เผ่า ได้แก่

  • เผ่าเยอรมัน ซึ่งบุกมาจากทางเหนือของแม่น้ำ Rhine และแม่น้ำ Danube
  • พวก Huns เชื้อสายเอเชีย ซึ่งเข้ามาจากทางตอนเหนือของทะเลดำ

นอกจากนี้เยอรมันก็บุกโจมตีกรุง Rome ในปี ค.ศ. 410 รวมทั้งออกปล้นสะดมทุกสิ่งอย่าง ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงขึ้นทั้งสภาพจิตใจของประชาชน และสภาพความเป็นอยู่ ภายในจักรวรรดิ Roman ตะวันตก จนกระทั่งสุดท้ายแล้วจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจักรวรรดิ Roman ตะวันตกก็ถูกโค่นลงในปี ค.ศ. 476 โดยนักประวัติศาสตร์บันทึกไว้อย่างเป็นทางการ ให้รับทราบโดยทั่วกันว่า เป็นปีที่จักรวรรดิ Roman ล่มสลาย ถึงแม้ว่าจักรวรรดิ Byzantine จะยังอยู่ต่อไปก็ตาม

สาเหตุอื่นๆ ของการเกิดความเสื่อมของจักรวรรดิ

  • ภายหลังจากปี ค.ศ. 180 ไม่มีกำหนดการสืบตำแหน่งไว้ในรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้เกิดการแย่งอำนาจภายในหมู่ นายพล
  • ถูกโจมตีจากศัตรูภายนอก betflix สล็อต
  • ที่ดินเกือบทั้งหมดตกอยู่ภายใต้เงื้อมมือของชนชั้นสูง ซึ่งเป็นส่วนน้อยเท่านั้น โดยชาวนาที่ไม่เหลืออะไรเลยก็จะได้รับที่ดินผืนหนึ่งจากเจ้าของ ซึ่งสามารถนำมาเพาะปลูกได้อย่างเสรี หากแต่ต้องชดใช้ให้เจ้าของด้วยแรงงานของตนเอง ซึ่งเป็นสภาพกึ่งทาส
  • สงครามกลางเมือง ทำให้กระทบกระเทือนระบบการค้า