จักรพรรดิที่ประกาศตัวเป็น คริสต์เตียนคนแรก จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1

Arazzi-photo
จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ในสมัยนั้นจักรวรรดิโรมันได้มีการแงการปกครองออกเป็น 2 ฝั่งคือ ตะวันตกและตะวันออก คอนสแตนตินนั้นได้ปกครองทางตะวันออกส่วนตะวันตกนั้นได้ปกครองโดยแม็กเซนซิอุ ส ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งเคยได้มีการทำศึกแย่งชิงความเป็นใหญ่ในปี ค.ศ. 312 แล้วฝ่ายชนะก็ทางฝ่ายคอนสแตนตินจึงได้รวมไว้เป็นหนึ่งเดียวกันในปี ค.ศ. 324 จักรพรรดิได้มีการพัฒนาเมืองขึ้นมาใหม่และเมองไบเซนเทียมเป็นเมืองหลวงและ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงคอนสแตนติโนเปิล คอนสแตนตินั้นได้มีการประกาศให้คริสต์เตียนเป็นศาสนาถูกต้องตามกฎหมายใน โรมันและให้ความอิสรภาพในการนับถือศาสนากับประชาชน จักรพรรดิคอนสแตนตินเลยได้เป็นจักรพรรดิโรมันพระองค์แรกที่นับถือศาสนา คริสต์ตามบัญญัติกฎหมายแห่งมิลาน
Constantine-pic
โดยจักรพรรดิลีซีนีอุสซึ่งเป็นจักรพรรดิร่วมกลับพระองค์ คอนสแตนตินนั้นเป็นจักรพรรดิที่ใช้ศาสนาในการปกครองจักรวรรดิ จนทำให้ทุกคนหันมานับถือศาสนาคริสต์แทนการบูชาพระอาทิตย์เมื่อเปลี่ยนแปลง ให้ผู้คนนับถือคริสต์เตียนได้แล้วจึงเลยเป็นการทำให้พระองค์ปกครองจักรวรรดิ ได้โดยง่ายและพระองค์นั้นเลยได้กลายเป็นผู้นำทางศาสนาสูงสุด พระองค์นั้นได้รับเสียงสนับสนุนจากพวกบิชอปเป็นอย่างมากจึงทำให้เกิดการผสม กันระหว่างพวกคริสต์เตียนกับพวกนอกรีตเข้าด้วยกันและได้มีการกำหนดวัฒนธรรม มาใหม่ อย่างเช่น กำหนดวันประสูติของพระเยซูเป็นวันที่25 ธันวาคม ( วันเกิดพระอาทิตย์ ) , ทุกคนต้องเข้าโบสถ์ , เปลี่ยนวันฟื้นคืนพระชน Constantine-photoเป็นวันอีสเตอร์วันอาทิตย์ จักรพรรดิคอนสแตนตินมีชื่อเต็มว่า  ” Flavius Valerius Aurelius Constantinus ” ครองจักรวรรดิโรมัน วันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 306 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 312 เมืองคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันมากว่าพันปีและได้สิ้น สุดความเป็นเมืองหลวงในสมัยออตโตมันเมือปี ค.ศ. 1453