สมบัติทางวัฒนธรรมของชาวโรมัน

luft-abgase-pic

พวกชาวโรมันใช้ระยะเวลานานมากกว่ากว่า 600 ปี ในการผสมผสานและหล่อหลอมวัฒนธรรมของตน ซึ่งได้เผยแพร่ไปทั่วจักรวรรดิโรมันที่กว้างใหญ่ไพศาล โดยที่ความโดดเด่นของวัฒนธรรมโรมันเกิดจากรากฐานที่แข็งแรง ซึ่งได้รับจากชาวกรีก และวัฒนธรรมของดินแดนอื่นๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผสานกับความเจริญก้าวหน้าที่เป็นภูมิปัญญาของชาวโรมันเอง ที่พยายามจะพยายามคิดค้นและสร้างระบบต่างๆ เพื่อดำรงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันเอาไว้ ทำให้จักรวรรดิโรมันเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และ สังคม โรมันมีกฎหมายมาตั้งแต่สมัยสาธารณรัฐ และในระยะแรกกฎหมายไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร การบังคับนำมาใช้กฎหมายเป็นไปตามวินิจฉัยของบรรดาผู้พิพากษา ซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นสูง

roman-room

ดังนั้นพวกสามัญชนธรรมดา จึงเรียกร้องให้เขียนกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต่อมาได้แกะสลักบนแผ่นไม้รวมกัน 12 แผ่นเรียกว่า กฎหมายสิบสองโต๊ะ ความโดดเด่นของกฎหมายโรมันคือ ความทันสมัย เพราะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องไปกับโครงสร้างการปกครองที่ เปลี่ยนเป็นระบอบจักรวรรดิและสภาพแวดล้อมของบรรดาประชาชนในทุกส่วนของ จักรวรรดิ นอกจากนี้แล้วตุลาการชาวโรมันยังมีส่วนทำให้เกิดการยอมรับในหลักการพื้นฐาน ของ กฎหมายว่า ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายเดียว ซึ่งรวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่จะยึดเป็นแบบอย่างปฏิบัติต่อมาถึงปัจจุบัน นั้นคือ ให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อน จนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันอย่างแน่ชัดว่ามีการกระทำความผิดจริงกฎหมายของโรมัน

theater-plovdiv-pic

ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการออกกฎหมายในทวีปยุโรปอย่างมากรวมไปถึงในส่วน ของศาสนาคริสต์ด้วย สิ่งที่ดูแล้วน่าจะทำให้ชาวโรมันนั้นมีระบบและระเบียบที่มั่นคงขนาดนี้ นั้นอาจจะมาจากการที่พวกเขาไม่ทำผิดกฎหมายด้วยทำให้ประชาชนชาวโรมันอยู่ใน ระเบียบและไม่ออกนอกลู่นอกทาง จนทำให้สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองได้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว